AXUDAS PARA AS COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

publicado en: Novas | 0

Beneficiarios: As CMVMC legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas no Rexistro Provincial de CMVMC e que se atopen ao día nas súas obrigas de reinversión (art.125 Lei de Montes de Galicia)

Poderán ser obxecto de axuda as seguintes actuacións:

a) Actuación 1. Servizo de apoio técnico para a xestión forestal.

b) Actuación 2. Revisión de esbozos das carpetas-ficha en CMVMC, consonte a disposición transitoria décimo terceira da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

c) Actuación 3. Deslindamentos parciais entre CMVMC, consonte o artigo 53 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

d) Actuación 4. Deslindamentos parciais entre a CMVMC e propiedades particulares, consonte o artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (9 de febreiro do 2021).

Toda a información na ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C)