AXUDAS DE REHABILITACION

publicado en: Novas | 0

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publicou no Diario Oficial de Galicia cinco axudas distintas para promover a conservación e a rehabilitación de inmobles. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021 as subvencións dos seguintes programas para actuacións de rehabilitación:

a) Programas de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021), que se tramitarán co código de procedemento VI422E.

b) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondentes ás áreas de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, que se tramitará co código de procedemento VI408H.

c) Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan 2018-2021, correspondentes á ARI da Ribeira Sacra, que se tramitará co código de procedemento VI408N.

d) Programa de subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal para destinalas ao alugamento social, con carácter plurianual, que se tramitará co código de procedemento VI422F.

e) Programa de infravivenda, que se tramitará co código de procedemento VI406A.

CONSERVACIÓN E MELLORA DA ACCESIBILIDADE

O programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 está dirixido a financiar actuacións de rehabilitación de edificios ou vivendas, como as relativas ao estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións, das cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras.

No caso das actuación de accesibilidade, destacan a instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade, incluíndo os adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como calquera intervención que facilite a accesibilidade universal, como elementos de información ou de aviso ou dispositivos electrónicos de comunicación.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG (22 de marzo do 2021), e os beneficiarios son persoas propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios, as comunidades de propietarios, así como as agrupacións de propietarios.

Toda a información na RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2021 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI408N, VI422F e VI406A).