AXUDAS DE APOIO Á NATALIDADE

publicado en: Novas | 0

O Concello de Folgoso do Courel convoca axudas de apoio á natalidade de ata 500 euros por fillo ou filla

► Esta medida da administración local dirixida ás unidades familiares do municipio pretende “axudar a fixar poboación no Concello”, segundo manifesta a alcaldesa, Lola Castro

► Tras a aprobación definitiva do Orzamento municipal para o 2020, o Concello dispón dunha partida de 2.000 euros para esta fin que se poderá incrementar atendendo ao número de solicitudes presentadas e de acordo á dispoñibilidade de crédito

► O prazo para a presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello remata o 30 de novembro, pero esténdese ata o 31 de xaneiro de 2021 para os casos de nacementos ou adopcións con data de novembro ou decembro

Folgoso do Courel, 12 de maio de 2020.-O Concello de Folgoso do Courel convoca, en réxime de concorrencia non competitiva, axudas de apoio á natalidade dirixidas aos pais e nais empadroadas no municipio que teñan ou adopten un fillo ou unha filla e pretenden contribuír a sufragar os gastos de alimentos infantís ou produtos de hixiene ou farmacia para o bebé.

“Estas axudas, que intentan actuar como medidas complementarias para as unidades familiares do municipio, teñen como obxectivo axudar a fixar poboación no Concello contribuíndo dende a administración local a evitar o despoboamento mediante axudas a familias que teñan ou adopten un fillo/a”, segundo manifesta a alcaldesa, Lola Castro.

A contía máxima da axuda será de 500 euros por cada fillo ou filla nacida ou adoptada entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2020.

A esta finalidade, o Orzamento municipal para este 2020 aprobado de forma definitiva o pasado sábado, 9 de maio, destina unha aplicación orzamentaria de 2.000 euros. Con todo, a contía prevista para estas axudas poderá incrementarse en función das solicitudes presentadas e de acordo coa dispoñibilidade de crédito.

As bases da convocatoria establecen entre os requisitos para conceder estas axudas que todos os membros da unidade familiar estean empadroados e teñan residencia efectiva no Concello de Folgoso do Courel, que un membro da unidade familiar deberá estar empadroado no Concello de Folgoso do Courel cunha antelación mínima de 6 meses á data do parto ou adopción, que o neno ou nena nacida ou adoptada deberá inscribirse no padrón de habitantes do Concello e que a totalidade dos membros da unidade familiar se deberán comprometer a seguir empadroados no Concello por un período de catro anos dende o nacemento ou adopción. Ademais, o empadroamento suporá a residencia efectiva, polo que tanto os beneficiarios como os seus fillos, deberán vivir habitualmente en calquera das parroquias do termo municipal, entre outras.

Prazo e notificación

As solicitudes poderán realizarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de nove da mañá a dúas do mediodía cumprimentando o modelo oficial subscrito acompañado da documentación requirida que certifique os requisitos establecidos xunto á declaración de estar ao corrente das distintas obrigas tributarias, datos bancarios e facturas de gastos aos que se aplicou a axuda que deberán ser en alimentos infantís, produtos de hixiene e farmacia para o bebé.

O prazo de presentación de solicitudes estenderase dende o día seguinte ao que se produciu o nacemento ou adopción ata o 30 de novembro de 2020. No caso de que o nacemento ou adopción se produza no mes de novembro ou decembro, o prazo finalizará o 31 de xaneiro de 2021.

O Concello disporá dun mes desde a presentación da solicitude no rexistro xeral para resolver. Transcorrido ese prazo sen que se ditase resolución expresa, poderá entenderse desestimada a concesión da axuda ou subvención.

Outras axudas

Estas axudas veranse complementadas con subvencións para a adquisición de material escolar para alumnos de infantil, primaria e secundaria do CPI Uxío Novoneyra e con axudas ao transporte destinadas a sufragar os gastos de desprazamento daqueles alumnos/as do Concello que estudan fóra do termo municipal (Bacharelato, FP ou universidade).