FROXÁN

A aldea de Froxán foi declarada ben de interese cultural (BIC), coa categoría de lugar de interese etnográfico, no ano 2006 (DOG n.º 88, martes 9 de maio de 2006).

A aldea de Froxán, pertencente á parroquia de San Vicente de Vilamor, representa un destacado exemplo da forma de vida tradicional no territorio das montañas do Courel. A dureza do clima, da topografía e o seu illamento secular, que contrasta fortemente coa súa riqueza natural e paisaxística, permitiron o mantemento duns xeitos de vida tradicionais que, en moitos casos, lembran aos que hoxe case desapareceron no noso país.

Este lugar, rehabilitado de modo integral durante a última década do século XX e a primeira do século XXI, é un núcleo rural de notable interese e un exemplo de adaptación ao medio, xa que semella unha mestura de arquitectura medieval e castrexa: rúas estreitas que acompañan a topografía; a utilización da madeira de castiñeiro e a lousa, propias desta terra… Trátase dun claro exemplo da arquitectura popular das serras orientais de Galicia, que xunto co seu urbanismo tradicional, a forma de vida do rural das persoas desta zona e o seu carácter etnográfico, completan o discurso desta aldea.

Varias eiras, testemuñas das antigas colleitas de pan e centeo, agora convertidas en excelentes miradoiros ou prazas públicas; sequeiros, destinados ao tratamento e á conservación da castaña; alvarizas para protexeren o mel dos osos, fontes e lavadoiros; capela e escola; valados e camiños, obras de pedra seca, de lousa do país, mestúranse entre as casas con grandes balcóns de castiñeiro e tellados voados sobre as rúas, e conforman unha unidade especial, formal e funcional, coherente, que reforza o carácter unitario do conxunto e a súa imbricación coa contorna natural.

O CLIMA MEDITERRÁNEO ALCANZA FROXÁN

A través do río Lor penetran nesta zona algunhas especies vexetais propias dos ambientes mediterráneos, que son máis comúns ao sur do territorio, no val do Sil. Penduradas en cristas de lousa e paredes imposibles, sobreiras e aciñeiras colonizan estes solos, inaccesibles para outras especies que gustan de substratos máis ricos. Os albedros e algúns breixos constitúen parte da vexetación de tipo mediterráneo que as acompañan. Entre as herbáceas destacan a lavanda e o ourego.

O SINCLINAL DO COUREL.

Nas montañas do Courel, podemos atopar inmellorables exemplos dos grandes pregos que se produciron durante a coñecida como oroxénese herciniana, hai uns 350 millóns de anos. A máis destacada de todas estas estruturas xeolóxicas é o famoso prego do Courel, que se observa en Campodola, Folgoso do Courel e en Vilamor entre outros lugares. Tamén aquí, en Froxán, podemos ver este espectáculo natural inscrito no Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

FROXÁN

La aldea de Froxán fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de lugar de interés etnográfico, en el año 2006 (DOG, Nº 88. Martes 9 de mayo de 2006).

La aldea de Froxán, perteneciente a la parroquia de San Vicente de Vilamor, representa un destacado ejemplo de la forma de vida tradicional en el territorio de las Montañas del Courel. La dureza del clima, de la topografía y su aislamiento secular, que contrasta fuertemente con su riqueza natural y paisajística, permitieron el mantenimiento de unas formas de vida tradicionales que, en muchos casos, recuerdan maneras de vida hoy casi desaparecidas en nuestro país.

Este lugar, rehabilitado de modo integral durante la última década del siglo XX y primera del siglo XXI, es un núcleo rural de notable interés y un ejemplo de adaptación al medio, ya que se asemeja a una mezcla entre arquitectura medieval y castreña: calles estrechas que acompañan a la topografía; la utilización de la madera de castaño y la pizarra, propias de esta tierra. Se trata de un claro ejemplo de la arquitectura popular de las sierras orientales de Galicia que, junto con su urbanismo tradicional, la forma de vida rural de las personas de la zona y su carácter etnográfico, completan el discurso de esta aldea.

Varias eras, testigos de las antiguas cosechas de pan y centeno, ahora convertidas en excelentes miradores o plazas públicas; sequeiros, destinados al tratamiento y conservación de la castaña; alvarizas para proteger la miel de los osos, fuentes y lavaderos; capilla y escuela; vallados y caminos, obras de piedra seca, de pizarra del país, se mezclan entre las casas con grandes balcones de castaño y tejados volados sobre las calles, y conforman una unidad especial, formal y funcional. Coherente, que refuerza el carácter unitario del conjunto y su imbricación con el contorno natural.

El CLIMA MEDITERRÁNEO ALCANZA FROXÁN.

A través del río Lor penetran en esta zona algunas especies vegetales propias de los ambientes mediterráneos, que son más comunes al Sur del territorio, en el valle del Sil. Colgadas en crestas de pizarra y paredes imposibles, alcornoques y encinas colonizan estos suelos, inaccesibles para otras especies que gustan de sustratos más ricos. Los madroños y algunos brezos constituyen parte de la vegetación de tipo mediterráneo que las acompañan. Entre las herbáceas destacan la lavanda y el orégano.

El SINCLINAL DEL COUREL.

En las Montañas del Courel podemos encontrar inmejorables ejemplos de los grandes pliegues que se produjeron durante la conocida como Orogénesis Herciniana, hace unos 350 millones de años. El más destacado de todas estas estructuras geológicas es el famoso pliegue del Courel, que se observa en Campodola, Folgoso do Courel y en Vilamor, entre otros lugares. También aquí, en Froxán, podemos ver este espectáculo natural inscrito en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

FROXAN

Froxan village was declared Cultural Heritage, under the category place of ethnographic interest, in 2006 (Galicia Official Gazette –DOG– No. 88. Tuesday, 9 May 2006).

Froxan village, which belongs to the San Vicente de Vilamor parish, is a remarkable example of the traditional way of life in the Courel mountains territory. Its harsh climate and topography and its long-lasting isolation, which sharply contrast with its natural and scenic richness, have made it possible to maintain traditional ways of life which, in most cases, remind us of ways of life that are virtually gone in our country at present.

This place, completely restored during the last decade of the 20th century and the first decade of the 21st century, is a rural settlement of significant interest. It is an example of adaptation to the environment, combining medieval and fortification architecture together. Narrow streets running in step with topography. The use of chestnut wood and slate, native to this land. A vivid example of popular architecture in Galicia’s eastern mountains. Together with its traditional urbanism, the way of life of the rural inhabitants of this region, and its ethnographic profile, they make up the spirit of this village.

Several eras bear witness to ancient rye crops and bread production, now turned into excellent lookouts or public squares. Sequeiros (chestnut dryers), used for chestnut treatment and conservation. Alvarizas, stone walls built up to protect honey from bears, fonts and washing sites. Chapel and school. Fences and roads, drystone and native slate constructions blend in with houses with large chestnut wood balconies and tiled roofs overhanging the streets, to make up a special, formal and functional unit. And a consistent one. All of which reinforces the nature of this set of elements as a whole, and its intimate relation with the natural environment.

THE MEDITERRANEAN CLIMATE REACHING FROXÁN

Through the Lor river, some plant species native to Mediterranean environments penetrate this region, which are more common in the south of the territory, in the Sil valley. Hanging from the top of slates and insurmountable walls, cork trees and holm oaks colonise these soils, inaccessible to other species, which prefer a richer substrate. Strawberry trees and some heathers are part of the Mediterranean vegetation that coexists with them. Among herbaceous plants are lavender and oregano.

COUREL SYNCLINE

In the Courel mountains, we can find magnificent examples of the large folds that were formed during the so-called Hercynian Orogeny, about 350 million years ago. The most prominent of these geological structures is the famous Courel Syncline, which can be observed in Campodola, Folgoso do Courel and in Vilamor, among other places. Here, in Froxan, we can see this natural phenomenon too, listed in the Spanish List of Places of Geological Interest.