Antes de que o Imperio romano puxese os ollos nas riquezas naturais de Gallaecia, cada castro funcionaba de xeito autónomo. Tiña o seu territorio (a zona da cal se abastecían de case todo o necesario para viviren), os seus campos de cultivo, criaban o seu gando, cazaban nas súas terras, obtiñan as materias primas que precisaban e fabricaban os utensilios necesarios para o día a día. Con todo, as comunidades non estaban illadas do mundo, e as relacións entre castros de distintas zonas e con outras culturas eran habituais. Non obstante, tras a chegada de Roma, despois da conquista, este concepto desaparece. A localización dos novos asentamentos xa non se realiza en función da economía de subsistencia como na etapa anterior, senón que se fai seguindo criterios de interese puramente económico para o beneficio exclusivo de Roma. No noso territorio, nas montañas do Courel, o interese do Imperio centrábase case exclusivamente na extracción do ouro, como indican as máis de 100 minas distribuídas pola comarca.

ESTRUTURA DEFENSIVA

Atopámonos no castro de Pena do Castro, en Vilamor, unha aldea fortificada situada no val do río Lor e en fronte do castro de Vilar, nunha localización óptima para o control do paso entre as Terras do Lor e de Lemos.

A estrutura defensiva do castro de Pena do Castro comeza no seu sector norte, que é de máis fácil acceso. A zona de unión do esporón coa súa contorna.

Despois de baixar os primeiros 20 m desde a estrada, atopámonos coas primeiras evidencias do sistema defensivo. Un pequeno grupo de pedras fincadas aparece illado no espazo, ao oeste. Se ben falta parte do seu desenvolvemento, estamos seguros de que esta primeira alfombra de coitelas de lousas cortarían transversalmente todo o acceso ao esporón, en sentido oeste a leste. Un pouco máis adiante deste elemento, pero no lado leste, semella que aínda se aprecian restos do foso escavado despois das pedras fincadas.

Temos, polo tanto, unha primeira liña defensiva definida por pedras fincadas de lousas, seguidas por un foso escavado na pena. Desde este punto, o esquema perfectamente rítmico é claro ao leste, mentres que ao oeste as defensas están alteradas. Esta simetría vén marcada, ademais, por un sendeiro de acceso que levaba á zona de hábitat.

Despois dos restos do primeiro foso, aparece unha segunda e potente liña de pedras fincadas, que ocupan a totalidade dun parapeto de escasa altura. Esta segunda liña de defensa finaliza, como as restantes, no carril central de acceso ao poboado. Inmediatamente despois desta liña de pedras fincadas, un novo foso escavado na rocha volve impedir o avance. Despois deste segundo foso, unha terceira liña de pedras fincadas, de características moi semellantes ás anteriores, volve facer case inaccesible o avance a pé. As grandes e delgadas lanchas de lousas fincadas sen apenas espazo entre elas e cun ángulo variable, pero próximo aos 45º, fan case impracticable o espazo. Como sempre acontece, estas pedras finalizan contra o sendeiro central e intúen con claridade a metade oeste. Un terceiro foso escavado na rocha, duns 3 m de ancho, precede a última liña de pedras fincadas (a cuarta). Esta liña de defensa, previa a un gran foso, ten un ancho duns 11 m e unha lonxitude semellante aos anteriores. Nesta ocasión temos a defensa completa, sen alterar, polo que podemos facernos unha idea máis clara de como sería na súa orixe a defensa deste xacemento. Grazas a isto, confirmamos como o sendeiro de acceso fai de espiña central do sistema defensivo de fosos e contrafosos cubertos de pedras fincadas. Esta cuarta liña de parapeto de escasa altura cuberta de pedras fincadas finaliza ante un potente foso de 10 m de ancho e de máis de 100 de lonxitude total. Este gran foso ten o colofón na impoñente muralla que se levanta ao seu carón. Na súa parte visible, esta muralla funciona como última defensa polo norte do espazo habitado; os seu ancho é de 2 m e a súa lonxitude, todo o esporón.

O acceso ao castro de Pena do Castro facíase mediante un estreito sendeiro recto e perpendicular á súa gran muralla. Este sendeiro facía de tope, de espiña dorsal, a un completo sistema defensivo en que se ían intercalando, alternativamente, un parapeto de moi pequena altura, alfombrado cun tupido campo de pedras de lousas fincadas, e o seu correspondente foso escavado na pena. En total tres pequenos fosos e catro parapetos con pedras fincadas. Este sistema defensivo finalizaba nun potente foso, ao que seguía unha importante muralla.

CLIMA MEDITERRÁNEO

As terras do Courel están influenciadas polo clima mediterráneo e o atlántico; son zonas de transición. Esta circunstancia reflíctese «nunha vexetación particular» que se traduce na presenza de albedros, aciñeiras e sobreiras.

A presenza da aciñeira e do albedro no castro de Vilamor constata o carácter mediterráneo do lugar.

O feito de que as raíces do albedro compartan a terra coas pedras fincadas do castro denota o seu carácter de árbore sagrada para os romanos, dedicada ás ninfas que protexen o limiar das casas.

CASTRO DE VILAMOR

Antes que el Imperio Romano pusiera sus ojos en las riquezas naturales de Gallaecia, cada castro funcionaba de manera autónoma. Tenía su territorio (la zona de la que se abastecían de casi todo lo necesario para vivir), sus campos de cultivo, criaban su ganado, cazaban en sus tierras, obtenían las materias primas que necesitaban y fabricaban los utensilios que precisaban para el día a día. Con todo, las comunidades no estaban aisladas del mundo, y las relaciones entre castros de distintas zonas y con otras culturas eran habituales. Sin embargo, tras la llegada de Roma, tras la conquista, este concepto desaparece. La localización de los nuevos asentamientos ya no se realiza en función de la economía de subsistencia como en la etapa anterior, si no que se hace siguiendo criterios de interés puramente económico para beneficio exclusivo de Roma. En nuestro territorio, en las Montañas del Courel, el interés del Imperio se centraba casi exclusivamente en la extracción del oro, como indican las más de 100 minas distribuidas por la comarca.

ESTRUCTURA DEFENSIVA

Nos encontramos en el castro de “Pena do Castro», en Vilamor. Una aldea fortificada situada en el valle del río Lor y enfrontada al Castro de Vilar. En una localización óptima para el control del paso entre las Tierras del Lor y de Lemos.

La estructura defensiva del castro de “Pena do Castro», comienza en su sector Norte, que es el de más fácil acceso. La zona de unión del espolón con su entorno.

Después de bajar los primeros 20 m desde la carretera, nos encontramos con las primeras evidencias del sistema defensivo. Un pequeño grupo de piedras hincadas aparece aislado en el espacio, al Oeste. Si bien falta parte de su desarrollo, estamos seguros de que esta primera alfombra de cuchillas de losas cortaría transversalmente todo el acceso al espolón, en sentido Oeste a Este. Poco más adelante de este elemento, pero en el lado Este, parece que aún se aprecian restos del foso excavado después de las piedras hincadas.

Tenemos, por lo tanto, una primera línea defensiva definida por piedras hincadas de losa, seguidas por un foso excavado en la peña. Desde este punto el esquema perfectamente rítmico es claro al Este, mientras que al Oeste las defensas están alteradas. Esta simetría viene marcada, además, por un sendero de acceso que llevaba a la zona de hábitat.

Después de los restos del primer foso, aparece una segunda y potente línea de piedras hincadas, ocupando la totalidad de un parapeto de escasa altura. Esta segunda línea de defensa finaliza, como las restantes, en el carril central de acceso al poblado. Inmediatamente después de esta línea de piedras hincadas, un nuevo foso excavado en la roca vuelve a impedir el avance. Después de este segundo foso una tercera línea de piedras hincadas, de características muy semejantes a las anteriores, vuelve a hacer casi inaccesible el avance a pie. Las grandes y delgadas lajas de losa hincadas sin apenas espacio entre ellas y con un ángulo variable, pero próximo a los 45º, hacen casi impracticable el espacio. Como pasa siempre, estas piedras finalizan contra el sendero central y se intuyen con claridad en la mitad Oeste. Un tercer foso excavado en la roca, de unos 3 m de ancho, precede a la última línea de piedras hincadas (la cuarta). Esta línea de defensa, previa a un gran foso, tiene un ancho de unos 11 m y una longitud semejante a los anteriores. En esta ocasión tenemos la defensa completa. Sin alterar, por lo que podemos hacernos una idea más clara de cómo sería en origen la defensa de este yacimiento. Gracias a esto, confirmamos como el sendero de acceso hace de espina central del sistema defensivo de foso y contrafosos cubiertos de piedras hincadas. Esta cuarta línea de parapeto de escasa altura cubierta de piedras hincadas, finaliza ante un potente foso de 10 m de ancho, y más de 100 de longitud total. Este gran foso tiene el colofón en la imponente muralla que se levanta junto a él. En su parte visible, esta muralla que funciona como última defensa por el Norte del espacio habitado, tiene una anchura de 2 m, y de longitud, todo el espolón.

El acceso Norte al castro de “Pena do Castro”, se hacía mediante un estrecho sendero recto y perpendicular a su gran muralla. Este sendero hacía de tope, de espina dorsal, a un completo sistema defensivo en el que se iban intercalando, alternativamente, un parapeto de muy pequeña altura, alfombrado con un tupido campo de piedras de losas hincadas, y su correspondiente foso excavado en la piedra. En total tres pequeños fosos y cuatro parapetos con piedras hincadas. Este sistema defensivo finalizaba en un potente foso, al que seguía una importante muralla.

CLIMA MEDITERRÁNEO

Las tierras de “O Courel” están influenciadas por el clima mediterráneo y el atlántico; son zonas de transición. Esta circunstancia se refleja “en una vegetación particular” que se traduce en la presencia de madroños, encinas, alcornoques.

La presencia de la encina y el madroño en el castro de Vilamor constata el carácter mediterráneo del lugar.

Las raíces del madroño compartiendo la tierra con las piedras hincadas del castro denota su carácter de árbol sagrado para los romanos, dedicado a las ninfas que protegen el umbral de las casas.

VILAMOR HILLFORT

Before the Roman Empire set eyes on the natural wealth of Gallaecia, each hillfort operated independently. They had their own territory (from where they procured almost everything they needed), their crop fields, they raised their cattle, hunted on their lands, obtained the necessary raw materials, and manufactured the utensils they needed for everyday life. Even so, communities were not isolated from the world, and relations among fortifications from different areas and with other cultures were common. However, after the arrival of the Romans, following the conquest, this concept faded away. The location of new settlements was no longer based on the subsistence economy as it was in the previous period, but rather, it was aligned with strictly economic interests for the sole benefit of Rome. In our territory, on Courel mountains, the Empire’s interest was almost exclusively focused on gold mining, as shown by the more than 100 mines scattered throughout the region.

THE DEFENSIVE STRUCTURE

We are in “Peña del Castro” Hillfort, in Vilamor ―a fortified village situated in the Lor river valley, and facing Vilar Hillfort― at a perfect spot to control circulation between the Lor and Lemos regions.

The defensive structure of “Peña del Castro” fortification begins on its northern side, which is the easiest to access. This is where the spur blends in with its surrounding environment.

After going down the first 20 m from the road, we run into the first signs of the defensive system. A small group of stones set upright in the ground (chevaux-de-frise) appear isolated in space, to the west. Although part of the development is missing, we are certain that this first carpet of knife-like stone slabs would transversally block all access to the spur, from west to east. Further down, but on the eastern side, we spot what seem to be the remnants of the ditch dug after the chevaux-de-frise.

Therefore, we have a first line of defence consisting of standing stone slabs, followed by a ditch dug in the rock. From this point, the layout to the east is perfectly rhythmical and clear, while to the west defences become altered. This symmetry is also marked by an access trail leading to the residential area.

Past the remnants of this first ditch, lies a second and robust line of chevaux-de-frise, covering all the surface of a barely-high parapet. This second line of defence ends, like the others, at the central trail that gives access to the village. Immediately after this line of standing stones, a new ditch dug in the rock again prevents going forward. After overcoming this second ditch, a third chevaux-de-frise, with characteristics very similar to the previous ones, again makes it almost impossible to continue on foot. The large, thin stone slabs, arranged barely without space in between them, and at a variable angle, but around 45º, make the area almost impassable. As always, these stones end against the central trail and can be easily spotted on the western side. A third ditch dug in the rock, about 3 m wide, precedes the last line of chevaux-de-frise (the fourth one). This line of defence, coming before a huge ditch, is approximately 11 m wide and similar to the previous ones in length. Here, we can see the defence in its entirety. Unaltered, so we can get a better picture of how the defence would originally work on this site. Thanks to that, we can confirm how the access trail works as the backbone of the defensive system of ditches and counterscarps covered with standing stones. This fourth line of barely-high parapet covered with chevaux-de-frise ends at a huge ditch of 10 m in width and over 100 m in total length. The pinnacle of this huge ditch is the impressive rampart erected next to it. On its visible side, this wall works as the last defence of the inhabited area in the north, is 2 m wide and stretches all the way along the spur.

The north access to Peña del Castro Hillfort was through a narrow, straight trail running across its great wall. This trail acted as a stop, as a backbone, a full defensive system alternating a barely-high parapet, covered by a field of densely-arranged stone slabs set upright in the ground, and the respective ditch dug in the rock. In all, three small ditches and four parapets with chevaux-de-frise. This defensive system ended at a huge ditch, followed by an impressive rampart.

MEDITERRANEAN CLIMATE

Courel lands are influenced by the Mediterranean climate and the Atlantic; they are transition zones. This circumstance reflects on its “peculiar vegetation”, comprising strawberry trees, holm oaks, cork oaks.

The presence of holm oaks and strawberry trees in Vilamor fortification is proof of the Mediterranean nature of the place.

The strawberry tree roots, sharing the land with the fortification standing stones, reveal its status as a holy tree to the Romans, in homage to the nymphs that protected their house doorways.